ZAUSTAVI- ZAŠTITI- POMOZI: snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini


Monitoring i evaluacija projekta „ZAUSTAVI- ZAŠTITI- POMOZI: snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini“
Podržano od: Poverenički fond Ujedinjenih nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja nad ženama
Partneri: Centar za podršku ženama - Kikinda

januar 2016 - mart 2019

SeConS grupa za razvojnu inicijativu je sprovela monitoring i evaluaciju projekta „ ZAUSTAVI- ZAŠTITI- POMOZI: snažniji institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u AP Vojvodini“. Projekat je sproveden od strane Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama – Kikinda, a uz podršku Povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja nad ženama. Sprovođenje projekta trajalo je tri godine (od januara 2016. do januara 2019. godine).

Monitoring i evaluacija sprovedeni su po jasno definisanim kriterijumima. Svrha evaluacije bila je da se utvrdi da li je implementacija projekta doprinela eliminisanju nasilja nad ženama i devojčicama u AP Vojvodini, kao i da se proceni da li je bila uspostavljena dobra saradnja između partnera koji su sprovodili projekat i na koji je način projekat u vezi sa drugim inicijativama u regionu, na nacionalnom i međunarodnom nivou. Takođe, evaluacioni tim nastojalo je da utvrdi da li je trogodišnja implementacija projekta doprinela usvajanju postojećih i stvaranju novih primera dobrih praksi, u cilju eliminisanja nasilja nad ženama. Glavni nalazi, zaključci i preporuke evaluacije trebalo bi da da služe kako implementatorima projekta, tako i donosiocima odluka na centralnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, u cilju unapređenja postojećeg stanja preduzimanjem akcija koje bi vodile eliminaciji rodno zasnovanog nasilja.